Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mesleki Sorumluluk Sigortası

 

 

 Bu mesleki sorumluluk sigortası, meslek mensubunun mesleki faaliyetini ifa ederken sözle�me yap�lmadan 5 (be�) y�l önce veya sözle�me yürürlükteyken yap�lan hatal� veya kusurlu fiiler nedeniyle, sözle�me süresi içinde sigortal�ya kar�� do�an tazminat talepleri teminat alt�na almaktad�r.

16 Mart 2006 tarihli ve 26110 say�l� Resmî Gazete'de yay�mlanan Mesleki Sorumluluk Sigortas� Genel �artlar�’na ba�l� olarak verilen Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Mü�avir ve Yeminli Mali Mü�avir Mesleki Sorumluluk Sigortas� Klozu ile CHARTIS Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Mü�avirler Mesleki Sorumluluk Sigorta poliçeleri �artlar�na tabi olmak kayd� ile sigortal�n�n mesleki faaliyeti ifa ederken yapt��� hatal� ve kusurlu fillerden dolay� hizmet verdi�i mükelleften gelebilecek talepler;  teminat alt�ndad�r.

<?php ?>

>